سرویس ها

فالوور میکس اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
142 فالوور اینستاگرام [ارزان] توضیحات ۲۲,۹۷۰  تومان 2000/2000 فعال
98 فالوور میکس انی | پروفایل دار توضیحات ۲۷,۵۰۰  تومان 100000/1000 فعال
88 فالوور میکس واقعی [پروفایلدار] توضیحات ۲۹,۹۰۰  تومان 120000/1000 فعال
99 فالوور میکس واقعی | با کیفیت توضیحات ۳۴,۵۰۰  تومان 200000/1000 فعال
143 فالوور اینستاگرام [سرعت بالا] پروفایل دار توضیحات ۳۶,۵۰۰  تومان 20000/1000 فعال
91 فالوور ریزش کم [استارت آنی] [30 روز ضمانت] توضیحات ۳۸,۰۰۰  تومان 500000/1000 فعال
97 فالوور میکس خارجی | ریزش کم توضیحات ۳۹,۹۰۰  تومان 100000/1000 فعال
90 فالوور میکس واقعی [کیفیت بالا] [ضمانت 30 روز] توضیحات ۴۳,۰۰۰  تومان 50000/1000 فعال
103 فالوور میکس واقعی | جبران ریزش خودکار توضیحات ۴۳,۷۰۰  تومان 1000000/1000 فعال
144 فالوور اینستاگرام [ضمانت 60 روز] توضیحات ۴۴,۵۰۰  تومان 300000/1000 فعال
101 فالوور ریزش کم | با کیفیت توضیحات ۴۵,۵۰۰  تومان 10000000/1000 فعال
92 فالوور میکس واقعی [استارت آنی] [ضمانت 30 روز] [جبران ریزش خودکار] توضیحات ۵۵,۰۰۰  تومان 500000/1000 فعال
89 فالوور میکس واقعی [ریزش کم] [ضمانت 30 روز] توضیحات ۵۶,۰۰۰  تومان 50000/1000 فعال
87 فالوور میکس خارجی [سرعت بالا] توضیحات ۵۸,۵۰۰  تومان 100000/1000 فعال
فالوور ایرانی اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
14 فالوور میکس ایرانی توضیحات ۲۹,۰۰۰  تومان 1000/1000 فعال
16 فالوور40% ایرانی توضیحات ۴۲,۵۰۰  تومان 10000/1000 فعال
145 فالوور اینستاگرام [کیفیت ایرانی] توضیحات ۴۸,۰۰۰  تومان 15000/1000 فعال
17 فالوور با کیفیت ایرانی [کیفیت بالا] توضیحات ۴۹,۰۰۰  تومان 20000/1000 فعال
107 فالوور ایرانی [طلایی] توضیحات ۵۴,۰۰۰  تومان 20000/1000 فعال
19 فالوور نسا [کیفیت عالی] [ریزش کم] توضیحات ۸۹,۰۰۰  تومان 20000/1000 فعال
20 فالوور ایرانی VIP [اختصاصی] توضیحات ۱۸۹,۰۰۰  تومان 20000/1000 فعال
109 فالور اینستاگرام ایرانی [کیفیت عالی ] توضیحات ۲۶۶,۰۰۰  تومان 25000/1000 فعال
135 فالوور ایرانی کاملا واقعی | در حد پاپ آپ توضیحات ۵۶۵,۰۰۰  تومان 3000/1000 فعال
فالوور پاپ آپ اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
25 فالوور پاپ آپ (ارسالی 4 ساعته ) توضیحات ۷۹۰,۰۰۰  تومان 1000/1000 فعال
لایک اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
28 لایک میکس آنی توضیحات ۵,۵۰۰  تومان 150000/1000 فعال
147 لایک اینستاگرام [ریزش کم] توضیحات ۵,۵۰۰  تومان 100000/500 فعال
29 لایک میکس ریزش کم توضیحات ۹,۰۰۰  تومان 150000/1000 فعال
31 لایک میکس آنی | پرسرعت توضیحات ۹,۵۰۰  تومان 150000/1000 فعال
146 لایک اینستاگرام [اکسپلور] توضیحات ۱۴,۰۰۰  تومان 20000/500 فعال
30 لایک میکس آنی | با کیفیت توضیحات ۱۶,۰۰۰  تومان 80000/1000 فعال
32 لایک میکس واقعی [بدون ریزش] توضیحات ۲۵,۰۰۰  تومان 150000/1000 فعال
33 لایک واقعی ایرانی توضیحات ۴۵,۰۰۰  تومان 10000/1000 فعال
ویو اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
40 بازدید POST - REEL - IGTV [استارت آنی] توضیحات ۸,۹۰۰  تومان 5000/100 فعال
148 بازدید ویدیو اینستاگرام [واقعی] توضیحات ۱۶,۰۰۰  تومان 1000000/500 فعال
استوری اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
140 بازدید استوری [همه استوری ها] توضیحات ۸,۶۳۰  تومان 5000/500 فعال
149 بازدید استوری [سرعت بالا] کیفیت واقعی توضیحات ۱۶,۰۰۰  تومان 10000/500 فعال
امار اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
55 ایمپرشن - ریچ اینستاگرام [نقره ای] توضیحات ۶,۹۰۰  تومان 400000/200 فعال
54 ایمپرشن اینستاگرام توضیحات ۶,۹۹۰  تومان 5000000/100 فعال
60 سیو پست اینستاگرام [استارت آنی] [الماسی] توضیحات ۸,۹۰۰  تومان 50000/200 فعال
59 ایمپرشن اینستاگرام [حرفه ای اکسپلور] توضیحات ۹,۵۰۰  تومان 10000000/100 فعال
61 ایمپرشن - بازدید پروفایل - ریچ اینستاگرام [حرفه ای اکسپلور] توضیحات ۱۶,۰۰۰  تومان 500000/100 فعال
فالوور تردز
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
152 فالوور تردز [ با کیفیت ] ویژه توضیحات ۱۶۰,۰۰۰  تومان 15000/1000 فعال
153 لایک تردز [ واقعی ] توضیحات ۲۵۰,۰۰۰  تومان 20000/200 فعال
151 فالوور تردز [ 30 روز ضمانت ][با کیفیت ] توضیحات ۳۸۰,۰۰۰  تومان 30000/1000 فعال
ممبر گروه و کانال تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
93 ممبر هیدن چنل { سرعت خوب} توضیحات ۳۸,۰۰۰  تومان 10000/1000 فعال
137 ممبر میکس گروه عمومی تلگرام توضیحات ۴۹,۵۰۰  تومان 50000/1000 فعال
64 فیک خالص مخصوص ممبر گروه و کانال توضیحات ۵۲,۰۰۰  تومان 100000/1000 فعال
129 ممبر هیدن کانال عمومی | با کیفیت توضیحات ۵۹,۰۰۰  تومان 10000/1000 فعال
130 ممبر اجباری کانال عمومی | پرسرعت توضیحات ۵۹,۵۰۰  تومان 10000/1000 فعال
127 ممبر واقعی گروه و کانال عمومی | پرسرعت توضیحات ۶۲,۰۰۰  تومان 200000/1000 فعال
65 ممبر واقعی گروه عمومی تلگرام توضیحات ۶۹,۰۰۰  تومان 30000/1000 فعال
66 ممبر چت کن گروه عمومی تلگرام توضیحات ۶۹,۰۰۰  تومان 400000/1000 فعال
136 ممبر واقعی چت کن گروه عمومی | سرور 2 توضیحات ۷۵,۰۰۰  تومان 300000/1000 فعال
71 ممبر گروه به گروه ایرانی | پرسرعت توضیحات ۳۷۵,۰۰۰  تومان 200000/1000 فعال
بازدید پست تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
72 بازدید تک پست توضیحات ۱,۵۰۰  تومان 15000/1000 فعال
73 بازدید پنچ پست اخر توضیحات ۶,۵۵۰  تومان 15000/1000 فعال
74 بازدید ده پست اخر توضیحات ۷,۸۰۰  تومان 15000/1000 فعال
75 بازدید بیست پست اخر توضیحات ۱۲,۰۰۰  تومان 15000/1000 فعال
76 بازدید پنجاه پست اخر توضیحات ۱۸,۰۰۰  تومان 15000/1000 فعال
77 بازدید صد پست اخر توضیحات ۲۹,۰۰۰  تومان 15000/1000 فعال
خدمات تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
128 اشتراک گذاری پست تلگرام توضیحات ۶۸,۰۰۰  تومان 5000/100 فعال
خدمات روبیکا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
154 بازدید ویدئو روبیکا [ روبینو ] توضیحات ۱۴,۰۰۰  تومان 250000/200 فعال
155 لایک پست روبیکا واقعی [ روبینو ] توضیحات ۱۷,۵۰۰  تومان 300000/200 فعال
138 فالوور روبیکا توضیحات ۵۹,۰۰۰  تومان 200000/1000 فعال
139 ممبر کانال روبیکا توضیحات ۹۸,۰۰۰  تومان 200000/1000 فعال
خدمات ایتا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
150 ممبر کانال ایتا [استارت آنی] توضیحات ۱۸۵,۰۰۰  تومان 100000/1000 فعال
بازدید وبسایت
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
156 بازدید کننده واقعی وبسایت (پاپ آپ) توضیحات ۵۸,۰۰۰  تومان 1000000/1000 فعال
157 بازدید کننده ایرانی واقعی وبسایت توضیحات ۷۵,۰۰۰  تومان 1000000/1000 فعال
اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد